Kunsthal Extra City is verhuisd. Vanuit onze nieuwe locatie in het voormalige Dominicanenklooster zijn we druk in de weer met de opbouw en invulling van onze tentoonstellings­ruimtes. Voorjaar 2021 heropenen we met een groot project.

MISSIE

Kunsthal Extra City werkt met hedendaagse beeldende kunst die ons doet nadenken over actuele thema’s in de stad van vandaag. Deze kunst prikkelt ons om de samenleving in verandering beter - of anders - te begrijpen.
Kunsthal Extra City stimuleert nieuwe verbindingen tussen kunst, kunstenaars, onderzoekers en stadsbewoners.
Kunsthal Extra City draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor artistieke reflectie en het belang van verbeelding.


VISIE

Kunsthal Extra City vertrekt van de stad en koppelt er steeds naar terug. We richten ons op de stedelijke werkelijkheid in al haar facetten, als het brandpunt van de vele uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Kunsthal Extra City voedt de verbeelding en stimuleert het debat over de stad. Omdat we iets willen betekenen voor onze omgeving werken we altijd in verbinding met andere artistieke en niet-artistieke partners. Kunsthal Extra City creëert in de stad extra denk- en ademruimte: niet als geïsoleerde comfortzone, wel als een open plek waar samen wordt nagedacht over een maatschappij in transitie.

Kunsthal Extra City werkt met beeldende kunst van vandaag. We nemen de tijd om naar kunst en de samenleving te kijken en werken daarvoor samen met kunstenaars die onderzoekend in dialoog gaan met de werkelijkheid voorbij de beeldende kunstwereld. De kunst die we tonen, kan complex en eigenzinnig zijn; in haar bekommernis om de stad stelt ze zich echter open voor elke nieuwsgierige bezoeker. Diezelfde stedelijke betrokkenheid zoeken we bij kunstenaars, onderzoekers en curatoren. We bieden hen een creatieve vrijplaats voor experimenten met tentoonstellingen, debatten en andere projectvormen.

Kunsthal Extra City draagt zorg voor het publieke begrip van hedendaagse kunst. Voor ons is het publiek even belangrijk als de kunst. We zien onze bezoekers als een rijke en diverse verzameling van kennis en ervaringen. Mensen maken de stad en daarom wil Kunsthal Extra City een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt, een plaats voor verrijkende contacten tussen stadsbewoners en kunstenaars, leken en kenners. We creëren een context die geïnteresseerden de aangepaste tools aanreikt om zich artistiek werk eigen te maken, zelfs als dat minder toegankelijk lijkt. Ons huis in Antwerpen vormt een knooppunt voor interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen, die via kunst bijdragen aan het begrip van een samenleving in verandering.

HISTORIEK

2004-2006
Extra City werd in 2004 opgericht door Wim Peeters en was oorspronkelijk ondergebracht in een graansilo in de Antwerpse haven. Met enkele tentoonstellingen van internationale faam was de toon meteen gezet: diepgang en kwaliteit werden sleutelbegrippen waarbinnen Extra City zou opereren.

2007-2010
In 2006 werd Anselm Franke benoemd tot artistiek directeur en verhuisde het instituut naar een gewezen industriële ruimte in Antwerpen-Noord. Steeds meer evolueerde Extra City in de richting van een echte Kunsthal, met doorwrochte thematische ten- toonstellingen zoals ‘Mimétism’ en ‘Animism’, solotentoonstellingen van internationaal gerenommeerde kunstenaars en een discursief programma zoals het in België nauwelijks bestond.

2011-2016
Onder leiding van Mihnea Mircan ging Extra City zich in de periode van 2011 tot 2015 nog meer toeleggen op de tentoonstelling als onderzoeksinstrument, zoals de reeks ‘Cross-Examinations’ en het indrukwekkende ‘Allegory of the Cave Painting’, naast solotentoonstellingen van ondermeer Luc Deleu, Jean-Luc Moulène, Koenraad Dedobbeleer, Laure Prouvost en Michael Dean. Ook het aanvullende programma werd een belangrijk platform voor research.
De Kunsthal vestigde zich in deze periode (september 2013) in de voormalige industriële Wasserij Goossens. Hier was er naast de tentoonstellingsruimten van Extra City nog plaats voor kunstenaarsateliers, een bar, een kleine cinemazaal en de kantoren van partnerorganisaties.

2017- 2019
Tijdens een grondig herpositioneringstraject in 2016 werden de missie, visie en structuur van de organisatie geactualiseerd. Onder leiding van Adinda Van Geystelen zette Kunsthal Extra City de lijnen uit voor een ambitieus artistiek programma, ingebed in het stedelijk weefsel. De Kunsthal realiseerde prikkelende tentoonstellingen over maatschappelijk relevante thema’s, bood kansen aan jonge kunstenaars, werkte samen met stedelijke partners en middenveldorganisaties, richtte overlegmomenten in met diverse groepen stadsbewoners over de programmatie, besteedde grote aandacht aan diversifiëring en dekolonisering en ontwikkelden een innovatief project rond burgerschapsvorming voor jongeren in overleg met onderwijs- en jeugdbeleid.

2020
In het najaar start Joachim Naudts als nieuwe artistiek coördinator. Bovendien verhuist Kunsthal Extra City naar de hoofdsite van AAIR en versterkt de samenwerking tussen beide. Naudts zal samen met het vernieuwde team de kerk in de Provinciestraat omvormen tot een inspirerende tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst, die ons doet nadenken over de stad en de samenleving in verandering.